facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to oferta dla chcących:

  • zdobyć nowy zawód, a nawet kilka zawodów;
  • uzupełnić wiedzę zawodową;
  • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji;
  • przekwalifikować się zawodowo.

Kandydaci:

  • absolwenci wszystkich typów szkół;
  • studenci i absolwenci szkół wyższych – chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy;
  • osoby, które przerwały naukę zawodu;
  • osoby, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę - często niedostępne w szkole przed wieloma latami;
  • aktualni słuchacze liceów dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać  bezpłatnie kwalifikacje zawodowe  i  dyplom technika w danym zawodzie.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia
w zawodach dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).
Zawód lub konkretne kwalifikacje można zdobyć na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum, w zależności od posiadanego przez kandydata wykształcenia ogólnego albo uzyskać uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności na stanowisku pracy (w przypadku kandydatów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym).
Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów, czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych (odpowiednio K1, K2, K3). Jest to elastyczna
i wygodna forma kształcenia, bo pozwala wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1, K2, K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem wykształcenia  średniego (liceum, technikum) oznacza zdobycie pełnego zawodu - dyplomu technika w danym zawodzie.

UWAGA! Słuchacze kursów mogą w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku jednocześnie zdobyć wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, co pozwoli im, po ukończeniu kursu, uzyskać tytuł technika.
kkz