ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Stypendia

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY KORZYSTAJĄ Z RÓŻNYCH FORM STYPENDIALNYCH.

ZOBACZ, CO JEST  W ZASIĘGU TWOICH MOŻLIWOŚCI:

Stypendium Dyrektora ZSB i KU za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Regulaminpdf 

stypendia zsb i ku

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.
Informacjepdf 

stypendium Marszałka Pomorskiego

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne.
Informacja na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia

stypendium Men dla najlepszych uczniów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne.
Informacje na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia

stypendium Prezesa Rady Ministrów

Nasza Stypendystka :)

stypendium65745

 

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że uczennica kl. III C Kinga Marszałek otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2020/21.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

Informacje dotyczące stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający w Słupsku i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Aby uzyskać stypendium należy wypełnić wniosek, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w sierpniu i złożyć do pedagoga szkolnego (gabinet 6) w terminie do 15 września.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto (za sierpień 2021r.)
Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego w gabinecie 6 .
Do wniosku, w zależności od źródeł uzyskiwanych przychodów, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia o wysokości dochodu (netto) za miesiąc sierpień:

 1. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę,
 2. Renta lub emerytura (decyzja lub ostatni odcinek),
 3. Dowód otrzymania alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPR-u – fundusz alimentacyjny),
 4. Zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 5. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku). Osoba bezrobotna, która nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy dostarcza z PUP zaświadczenie, że nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy,
 7. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu (osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 8. Zaświadczenie z ZUS o otrzymywanym zasiłku przedemerytalnym lub świadczeniu przedemerytalnym,
 9. Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
  Do dochodu nie wliczane są zasiłki celowe (jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne, obiady) oraz świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane przez MOPR.
  Osoba, która nie pobiera zasiłków, dostarcza z MOPR-u zaświadczenie, że nie pobiera takich zasiłków,
 10. Zaświadczenie o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,
 11. Zaświadczenie o uzyskiwanych innych dochodach np. zasiłek chorobowy, macierzyński, wychowawczy, otrzymane darowizny, itp.
  Stypendium szkolne jest przyznane tylko i wyłącznie na cele edukacyjne.
  Zakupy mogą być dokonywane w dwóch terminach: do 15 grudnia za I semestr i od 2 stycznia do 10 czerwca za II semestr.

Kontakt:
Marta Drzazga
pedagog szkolny

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W NASZEJ SZKOLE

 

stpendium1 stypendium 2

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dyrekcja i Grono Nauczycielskie serdecznie gratulują uczennicy kl. III A, Monice Trzaszczce, która otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2020/ 2021.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

W tym roku szkolnym Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymali:

 1. Michał Hetmański - 3A
 2. Magdalena Anikiej - 3A
 3. Kinga Marszałek - 2C
 4. Gracjan Sędkowski - 2C
 5. Iga Nowakowska - 2c

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie gratulują stypendystom. Cieszymy się z Waszych sukcesów.

500 złotych miesięcznego wsparcia dla studentów z niezamożnych rodzin i małych miejscowości. Szansa dla tegorocznych maturzystów.

Na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021.
Swój program ponownie ogłasza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, w który tradycyjnie włącza się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.
XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach. KOWR wspiera organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Segmencie IA, który adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR, spełniającej łącznie następujące warunki: są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat; mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzone jest zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z niepełnosprawnością; osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.
WYKORZYSTAJ SZANSĘ!