ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Biuletyn informacji publicznej Informacje rodo Dziennik elektroniczny Facebook Kontakt

Deklaracja dostępności

5. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-16

Strona internetowa https://ckziu.slupsk.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych;
  • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo;
  • Brak mapy serwisu;
  • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury;
  • Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

Powody wyłączenia:

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Trwają pracę nad zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej strony https://ckziu.slupsk.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Kapiszka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 841 78 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku znajduje się w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3. Przed wejściem znajduje się kilka schodów. Budynek posiada podjazd dostosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych. Nie posiada jednak wind oraz toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Wejście do szkoły jest zabezpieczone i udostępniane za pomocą domofonu i kart magnetycznych.
W budynku przy wejściu głównym znajduje się pomieszczenie pracowników obsługi, którzy udzielają informacji.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Szkoła posiada parking dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych i możliwość podjazdu samochodem pod wejście główne szkoły. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.