ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Stypendia

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY KORZYSTAJĄ Z RÓŻNYCH FORM STYPENDIALNYCH.

ZOBACZ, CO JEST  W ZASIĘGU TWOICH MOŻLIWOŚCI:

Stypendium Dyrektora ZSB i KU za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Regulaminpdf 

stypendia zsb i ku

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.
Informacjepdf 

stypendium Marszałka Pomorskiego

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne.
Informacja na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia

stypendium Men dla najlepszych uczniów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne.
Informacje na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia

stypendium Prezesa Rady Ministrów

500 złotych miesięcznego wsparcia dla studentów z niezamożnych rodzin i małych miejscowości. Szansa dla tegorocznych maturzystów.

Na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021.
Swój program ponownie ogłasza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, w który tradycyjnie włącza się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.
XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach. KOWR wspiera organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Segmencie IA, który adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR, spełniającej łącznie następujące warunki: są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat; mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzone jest zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z niepełnosprawnością; osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.
WYKORZYSTAJ SZANSĘ!